For (int i = 0,n = 4; n != i; i++,n–) cout << i << “,”;

For (int i = 0,n = 4; n != i; i++,n–) cout << i << “,”;

Kết quả đoạn lệnh sau là bao nhiêu? 

A.  Lặp vĩnh viễn

B. 0,1,2,

C. Lỗi biên dịch

D. 0,1,

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: