For (int i = 0; i < 3; i++) cout << i*i << “,”;

For (int i = 0; i < 3; i++) cout << i*i << “,”;

Kết quả đoạn lệnh sau là bao nhiêu? 

A.  Lỗi biên dịch

B. 0,1,4,9,

C. Lặp vĩnh viễn

D. 0,1,4,

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

For (int i = 0; i <= 3; i++) cout << i*i << “,”;

For (int i = 0; i <= 3; i++) cout << i*i << “,”;

Kết quả đoạn lệnh sau là bao nhiêu? 

A. 0,1,4,

B. Lặp vĩnh viễn

C. Lỗi biên dịch

D. 0,1,4,9,

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

for (int i = 0; i < 2; i++) {

for (int i = 0; i < 2; i++) {

for (int j = 0; j < 3; j++) {

if (i == j) {

continue;

}

System.out.println(“i = ” + i + “j = ” + j);

}

}

Cho đoạn mã sau. Dòng nào sẽ là một trong số các kết quả được in ra?

A.  i = 0 j = 0

B. i = 2 j = 1

C. i = 0 j = 2

D. i = 1 j = 1

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

for (int i = 0; i < args.length; i++) {

for (int i = 0; i < args.length; i++) {

try {

Socket socket = new Socket(args, 80);

System.out.print(“Connected to ” + socket.getInetAddress());

System.out.print(” on port ” + socket.getPort());

System.out.print(” from port ” + socket.getLocalPort());

System.out.println(” of ” + socket.getLocalAddress());

} catch(UnknownHostException e) {

e.printStackTrace();

} catch(SocketException e) {

e.printStackTrace();

} catch(IOException e) {

e.printStackTrace();

}

Chương trình sau thực hiện công việc gì?

A. Kết nối đến một webserver nào đó.

B. Tạo một địa chỉ IP từ mảng byte, chuỗi String.

C. Cho địa chỉ, tìm tên máy.

D. Không có đáp án đúng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: