for i in range(10):

for i in range(10):

if i == 5:

break

else :

print(i)

else :

print(“Here”)

Kết quả nào là output của đoạn code dưới đây?

A. 0 1 2 3 4 Here

B. 0 1 2 3 4 5 Here

C. 0 1 2 3 4

D. 1 2 3 4 5

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: