For (;;) cout << i*i << “,”;”

For (;;) cout << i*i << “,”;”

Kết quả đoạn lệnh sau là bao nhiêu? 

A.  Lỗi biên dịch

B. Lặp vĩnh viễn

C. 0,1,4,

D. 0,1,4,9,

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: