float(‘1e-003’)

float(‘1e-003’)

float(‘2e+003’)

Output của hàm sau là gì?

A. 3.00

300

B. 0.001

2000.0

C. 0.001

200

D. Error

2003

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: