float(‘-infinity’)

float(‘-infinity’)

float(‘inf’)

Kết quả của hàm sau là gì?

A. –inf

inf

B. –infinity

inf

C. Error

Error

D. Error

Junk value

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: