float func()

float func()

{

int r = 0, d = 0, i = 0;

for (i; i < 2; i++)

{

r += 5 / d;

}

return r;

}

What value is returned by function func()?

A. 5

B. 0

C. Exception

D. Another

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: