float(‘ -12345\n’)

float(‘ -12345\n’)

Output của hàm sau là gì? Lưu ý: số lượng khoảng trắng trước số đó là 5.

A. -12345.0 (5 khoảng trắng trước số)

B. -12345.0

C. Error

D. -12345.000000000…. (số thập phân vô hạn)

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: