f(int a, int b)

f(int a, int b)

{

int a;

a = 20;

return a;

}

Point out a error of the following program

A. Missing parenthesis in return statement

B. The function should be defined as int f(int a, int b)

C. Re-declaration of a

D. None of above

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Hàm được định nghĩa chưa có kiểu trả về. Một số chương trình biên dịch sẽ không chấp nhận điều này.

Tags: