FILE * fopen(tep1, ”r + ”);

FILE * fopen(tep1, ”r + ”);

Câu lệnh sau có ý nghĩa gì?

A. Mở tệp văn bản cho phép ghi.

B. Mở tệp văn bản cho phép đọc.

C. Mở tệp văn bản cho phép cả đọc cả ghi.

D. Mở tệp văn bản đã tồn tại để đọc.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: