FILE * fopen(tep1, ”ab”);

FILE * fopen(tep1, ”ab”);

Câu lệnh sau có ý nghĩa gì:

A. Mở tệp nhị phân để ghi.

B. Mở tệp nhị phân đã có và ghi thêm dữ liệu nối tiếp vào tệp này.

C. Mở tệp nhị phân để ghi mới.

D. Mở tệp nhị phân để đọc.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: