FILE * f;

FILE * f;

char ch;

f = fopen(“DATA”, ”r”);

while (!feof(f)) {

ch = fgetc(f);

printf(“ % c”, ch);

};

fclose(f);

Giả sử tệp DATA chứa 5 byte: “70, 26, 13, 10, 44”. Cho đoạn lệnh. Hãy cho biết kết quả của đoạn chương trình trên:

A. “70, 26, 13, 13, 10, 44”

B. “70, 26, 13, 10, 44”

C. “70, 26, 10, 44”

D. Đoạn lệnh có lỗi

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: