FILE * f = fopen(“FL.txt”, ”r”);

FILE * f = fopen(“FL.txt”, ”r”);

int n = 7;

fprintf(f, ” % d”, n);

Nghiên cứu đoạn code sau. Hãy chọn câu đúng

A. Đoạn code gây lỗi

B. Đoạn code không lỗi

C. Đoạn code này sẽ ghi trị 7 lên file “FL.txt”

D. Đoạn code này sẽ đọc một trị từ file “FL.txt” vào biến n

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: