File chứa mã nguồn java sau khi được biên dịch có đuôi là gì?

 File chứa mã nguồn java sau khi được biên dịch có đuôi là gì?

A.  .java

B. .class

C. .jav

D. .exe

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: