f1 = fopen(“source”, ”rt”);

f1 = fopen(“source”, ”rt”);

f2 = fopen(“TARGET”, ”wt”);

while ((c = fgetc(f1)) != EOF) fputc(c, f2);

Cho khai báo FILE *f1,*f2; int c; và đoạn lệnh. Trong trường hợp tổng quát, hãy cho biết các khẳng định sau, khẳng định nào đúng:

A. Độ dài file “source” luôn bé hơn độ dài file “TARGET”.

B. Độ dài file “source” bằng độ dài file “TARGET”.

C. Độ dài file “source” nói chung lớn hơn độ dài file “TARGET”.

D. Độ dài file “source” nói chung sẽ lớn hơn độ dài file “TARGET” 1 byte.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: