f = open(“test.txt”)

f = open(“test.txt”)

Đoạn code dưới đây có ý nghĩa gì?

A. Mở file test.txt được phép đọc và ghi vào file.

B. Mở file test.txt và chỉ được phép đọc file.

C. Mở file test.txt và được phép ghi đè vào file

D. Mở file test.txt và được phép ghi tiếp vào file.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: