f = open(‘test.txt’, ‘r’, encoding = ‘utf-8’)

f = open(‘test.txt’, ‘r’, encoding = ‘utf-8’)

f.read()

Khẳng định nào là đúng về đoạn code dưới đây?

A. Chương trình này đọc nội dung của file test.txt.

B. Nếu test.txt có xuống dòng, hàm read() sẽ trả về kí hiệu bắt đầu dòng mới là ‘\ n’.

C. Bạn có thể truyền một tham số kiểu integer cho read()

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: