extern int i;

extern int i;

 Is the following statement a declaration or definition?

A. Declaration

B. Definition

C. A & B

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: