Every operators has an Associativity

Every operators has an Associativity

A.  Yes

B. No

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Trình tự kết hợp của mỗi toán tử phụ thuộc vào nó đi kèm với toán tử nào.

Tags: