Every function must return a value

Every function must return a value

A. Yes

B. No

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Hàm có kiểu trả về là void thì trong thân hàm không cần gọi lệnh return.

Tags: