enum mausac {

enum mausac {

DEN,

LAM,

LUC,

TRANG

};

mausac color;

char * t;

switch (color) {

case 0:

t = “Mau trang”;

break;

case 1:

t = “Mau den”;

break;

case 2:

t = “Mau lam”;

break;

case 3:

t = “Mau luc”;

break;

default:

t = “Khong co trong danh sach mau”;

break;

}

System.out.println(t);

Nếu cho color = DEN thì đoạn lệnh dưới in kết quả là bao nhiêu?

A. Mau trang.

B. Mau den.

C. Mau luc.

D. Khong co trong danh sach mau.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: