ea”;

ea”;

char * p = strstr(S, ”e”);

Nếu địa chỉ của S là 1000, thì giá trị của p là bao nhiêu:

A. 1000

B. 1005

C. 1003

D. Kết quả khác

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: