Đường dẫn nào sau đây dùng để thêm các tài khoản chi tiết của TK 1121:

Đường dẫn nào sau đây dùng để thêm các tài khoản chi tiết của TK 1121:

A. Danh mục\ Tài khoản\ Hệ thống tài khoản

B. Danh mục\ Ngân hàng\ Hệ thống tài khoản

C. Hệ thống\ Tài khoản ngân hàng

D. Tệp\ Tài khoản\ hệ thống tài khoản

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Đường dẫn nào sau đây dùng để thêm số tài khoản tiền gửi ngân hàng?

Đường dẫn nào sau đây dùng để thêm số tài khoản tiền gửi ngân hàng?

A. Danh mục\ Tài khoản ngân hàng

B. Danh mục\ Tài khoản\ hệ thống tài khoản

C. Danh mục \ Ngân hàng\ Tài khoản ngân hàng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng