Đường dẫn nào cung cấp địa chỉ URL đầy đủ (bao gồm cả giao thức) tới tài liệu được liên kết?

Đường dẫn nào cung cấp địa chỉ URL đầy đủ (bao gồm cả giao thức) tới tài liệu được liên kết?

A. Root-relative

B. Document-relative

C. Absolute

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Đường dẫn nào cung cấp địa chỉ url đầy đủ (bao gồm cả giao thức) tới tài liệu được liên kết?

Đường dẫn nào cung cấp địa chỉ url đầy đủ (bao gồm cả giao thức) tới tài liệu được liên kết?

A. Root – relative

B. Document-relative

C. Absolute

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: