Được cấp trên thanh toán hộ tiền vận chuyển hàng bán kế toán phản ánh:

Được cấp trên thanh toán hộ tiền vận chuyển hàng bán kế toán phản ánh:

A. Nợ TK 155, 3113/ Có TK 3318

B. Nợ TK 155, 3113/ Có TK 341

C. Nợ TK 155, 3113/ Có TK 342

D. Nợ TK 631, 3113/ Có TK 342

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng