Dùng để chỉ định các thuộc tính cho các đối tượng như văn bản, đoạn văn, hình ảnh…

Dùng để chỉ định các thuộc tính cho các đối tượng như văn bản, đoạn văn, hình ảnh…

A. Property inspector

B. Insert panel

C. Objects panel

D. Code inspector

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: