Dùng cách nào có thể biết được trình duyệt đang được sử dụng tại máy client?

Dùng cách nào có thể biết được trình duyệt đang được sử dụng tại máy client?

A. browser.name

B. client.navName

C. navigator.appName

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: