Dựa vào phép duy vật biện chứng kiểm toán đã hình thành phương pháp khách quan chung để nghiên cứu các đối tượng theo một trình tự logic nào?

Dựa vào phép duy vật biện chứng kiểm toán đã hình thành phương pháp khách quan chung để nghiên cứu các đối tượng theo một trình tự logic nào?

A. Nêu giả thuyết và trình bày các giả thuyết

B. Xác định nội dung, phạm vi kiểm toán

C. Nêu ý kiến nhận xét

D. Tất cả các câu trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng