Dựa trên khoảng cách địa lý ta có các mạng sau:

Dựa trên khoảng cách địa lý ta có các mạng sau:

A. MAN, LAN, VAN, GAN

B. LAN, WAN, MAN, VAN

C. WAN, LAN, VAN, GAN

D. Tất cả đều sai 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: