Dựa trên cơ sở nào để lập kế hoạch kiểm toán chi tiết?

Dựa trên cơ sở nào để lập kế hoạch kiểm toán chi tiết?

A. Nội dung của kế hoạch kiểm toán chiến lược.

B. Mục tiêu kiểm toán.

C. Phạm vi kiểm toán.

D. Hệ thống kiểm soát nội bộ.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng