Dữ liệu sẽ truyền như thế nào trong mô hình OSI:

Dữ liệu sẽ truyền như thế nào trong mô hình OSI:

A. Application , Network, Presentation, Session, Transport, Data Link, Physical

B. Application , Presentation, Session, Network , Transport, Data Link, Physical

C. Application , Presentation, Session, Transport, Network , Data Link, Physical

D. Application , Session, Presentation, Transport, Network , Data Link, Physical

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: