Dữ liệu kí tự bao gồm 

Dữ liệu kí tự bao gồm 

A. Các kí tự số chữ số

B. Các kí tự chữ cái

C. Các kí tự đặc biệt

D. Cả a,b và c

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: