DTE là khái niệm chỉ:

DTE là khái niệm chỉ:

A. Repeater, Router

B. Máy tính PC, Máy in

C. Máy tính Main Frame, Multiplexer

D. Repeater, Brigde

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: