Dreamweaver tương đương với phần mềm nào dưới đây?

Dreamweaver tương đương với phần mềm nào dưới đây?

A. Microsoft FrontPage

B. Flash MX

C. Photoshop

D. Microsoft Word

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: