Dreamweaver sử dụng giao thức gì để tải một site cục bộ lên web server?

Dreamweaver sử dụng giao thức gì để tải một site cục bộ lên web server?

A. HTTP

B. FTP

C. SMTP

D. HTTPS

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Dreamweaver sử dụng giao thức gì để tải một site cục bộ lên web server? 

Dreamweaver sử dụng giao thức gì để tải một site cục bộ lên web server? 

A. Http

B. Fpt

C. Smtp

D. Hmpt

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: