Dreamweaver lưu trữ những thông tin library item trong thư mục __________.

Dreamweaver lưu trữ những thông tin library item trong thư mục __________.

A. Template

B. Library

C. css

D. images

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: