Dreamweaver hỗ trợ 2 cách chèn một snippet vào trang web là ______________ và _________.

Dreamweaver hỗ trợ 2 cách chèn một snippet vào trang web là ______________ và _________.

A. design

B. code 

C. wrap

D. block

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: