double a,

double a,

b;

if (a == 0) if (b != 0) System.out.println(“Phuong trinh vo nghiem”);

else System.out.println(“Phuong trinh co vo so nghiem”);

else System.out.println( – b / a);

Khối lệnh sau ra kết quả là bao nhiêu với a = 0, b = 8?

A. Phuong trinh vo nghiem

B. Phuong trinh co vo so nghiem

C. -1.6

D. Lỗi biên dịch

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

double[] a = {

double[] a = {

0.1,

0.2,

0.3

};

double[] b = {

0.1,

0.2,

0.3

};

Giả sử a và b được định nghĩa như sau. Kết quả của biểu thức a==b là gì?

A. Lỗi biên dịch

B. false

C. true

D. Lỗi thực thi

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: