double a, b;

double a, b;

if (a == 0)

if (b != 0) System.out.println(“Phuong trinh vo nghiem”);

else System.out.println(“Phuong trinh co vo so nghiem”);

else System.out.println(-b/a);

Khối lệnh sau ra kết quả là bao nhiêu với a = 0, b = 0?

A.  Phuong trinh vo nghiem

B. Phuong trinh co vo so nghiem

C. -1.6

D. Lỗi biên dịch

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

double a, b;

double a, b;

if (a == 0)

if (b != 0) System.out.println(“Phuong trinh vo nghiem”);

else System.out.println(“Phuong trinh co vo so nghiem”);

else System.out.println(-b/a);

Khối lệnh sau ra kết quả là bao nhiêu với a = 5, b = 8?

A. Phuong trinh vo nghiem

B. Phuong trinh co vo so nghiem

C. -1.6

D. Lỗi biên dịch

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: