Dòng thông tin biểu diễn cách thức mà dữ liệu và điều khiển:

Dòng thông tin biểu diễn cách thức mà dữ liệu và điều khiển:

A. Quan hệ với một dữ liệu và điều khiển khác

B. Biến đổi khi mỗi lần dịch chuyển qua hệ thống

C. Sẽ được thực thi trong thiết kế cuối cùng

D. Không có mục nào 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: