Dòng nào tuân theo đúng cú pháp của CSS?

Dòng nào tuân theo đúng cú pháp của CSS?

A. body {color: black}

B. {body;color:black}

C. body:color=black

D. {body:color=black(body}

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Dòng nào tuân theo đúng cú pháp của css?

Dòng nào tuân theo đúng cú pháp của css?

A. Body {color: black}

B. {body;color:black}

C. Body:color=black

D. {body:color=black(body}

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: