Dòng nào dùng để thay đổi màu nền?

Dòng nào dùng để thay đổi màu nền?

A. color:

B. bgcolor:

C. background-color:

D. Tất cả các câu trên đều sai.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Dòng nào dùng để thay đổi màu nền?

Dòng nào dùng để thay đổi màu nền?

A. Color:

B. Bgcolor:

C. Background-color:

D. Tất cả các câu trên đều sai.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: