Đơn vị xuất bán hàng nhận đại lý, hưởng hoa hồng, căn cứ vào hoá đơn GTGT, kế toán ghi:

Đơn vị xuất bán hàng nhận đại lý, hưởng hoa hồng, căn cứ vào hoá đơn GTGT, kế toán ghi:

A. Nợ TK 111, 112, 131/ Có TK 156

B. Nợ TK 111, 112, 131/ Có TK 331

C. Nợ TK 111, 112, 131/ Có TK 511

D. Nợ TK 111, 112, 331/ Có TK 131

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng