Đơn vị xác định số phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ, kế toán ghi:

Đơn vị xác định số phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ, kế toán ghi:

A. Nợ TK 154/ Có TK 142, 242

B. Nợ TK 241(3)/ Có TK 142, 242

C. Nợ TK 627, 641, 642/ Có TK 142, 242

D. Nợ TK 142, 242/ Có TK 627, 641, 642

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng