Đơn vị vay tiền về nhập quỹ tiền mặt, số tiền 50.000, kế toán ghi:

Đơn vị vay tiền về nhập quỹ tiền mặt, số tiền 50.000, kế toán ghi:

A. Nợ TK 111: 50.000, Có TK 3388: 50.000

B. Nợ TK 111: 50.000, Có TK 336 50.000

C. Nợ TK 111: 50.000, Có TK 3382: 50.000

D. Nợ TK 111: 50.000, Có TK 3381: 50.000

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng