Đơn vị tự chế, tự sản xuất TSCĐ hữu hình, căn cứ giá thành thực tế, chi phí lắp đặt, chạy thử để ghi tăng nguyên giá của TSCĐ hữu hình, trước hết kế toán ghi:

Đơn vị tự chế, tự sản xuất TSCĐ hữu hình, căn cứ giá thành thực tế, chi phí lắp đặt, chạy thử để ghi tăng nguyên giá của TSCĐ hữu hình, trước hết kế toán ghi:

A. Nợ TK 632/ Có TK 241

B. Nợ TK 632/ Có TK 154, 155

C. Nợ TK 211/ Có TK 241

D. Nợ TK 211/ Có TK 154, 155

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng