Đơn vị trả lương nghỉ phép, kế toán ghi;

Đơn vị trả lương nghỉ phép, kế toán ghi;

A. Nợ TK 335/ Có TK 111

B. Nợ TK 334/ Có TK 111

C. Nợ TK 334/ Có TK 335

D. Nợ TK 335/ Có TK 334

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng