Đơn vị trả các đối tượng khác bằng tiền mặt, số tiền 10.000, kế toán ghi:

Đơn vị trả các đối tượng khác bằng tiền mặt, số tiền 10.000, kế toán ghi:

A. Nợ TK 3388: 10.000, Có TK 111: 10.000

B. Nợ TK 3382: 10.000, Có TK 111: 10.000

C. Nợ TK 1388: 10.000, Có TK 111: 10.000

D. Nợ TK 331: 50.000, Có TK 111: 10.000

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng