Đơn vị tiếp nhận của đơn vị cấp trên một TSCĐ HH dùng cho hoạt động thường xuyên 25.000

Đơn vị tiếp nhận của đơn vị cấp trên một TSCĐ HH dùng cho hoạt động thường xuyên 25.000

A. BT1: Nợ TK 211: 25.000 

Có TK 461: 25.000BT2: Nợ TK 661: 25.000

Có TK 466: 25.000

B. Nợ TK 211: 25.000Có TK 461: 25.000

C. BT1: Nợ TK 211: 25.000

Có TK 661: 25.000BT2: Nợ TK 461: 25.000

Có TK 466: 25.000

D. Nợ TK 211: 25.000Có TK 466: 25.000

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng