Đơn vị tiến hành đánh giá lại TSCĐ trong trường hợp nào:

Đơn vị tiến hành đánh giá lại TSCĐ trong trường hợp nào:

A. Nhà nước có quyết định đánh giá lại

B. Đầu kỳ kế toán

C. Cuối kỳ kế toán

D. Tất cả các trường hợp

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng